Przedawnienie roszczenia o naprawie szkody z tytułu nienależytego wykonania umowy, na przykładzie umowy o roboty budowlane.

Kluczowym momentem dla początku biegu terminu przedawnienia jest wystąpienie szkody. To sedno Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2013 roku, III CZP 72/13). Oznacza to, że nawet po wielu latach, gdy wystąpi szkoda spowodowana nienależytym wykonaniem robót budowlanych, dopiero wówczas rozpocznie bieg przedawnienia roszczeń. W takiej sytuacji, odszkodowań będzie można dochodzić w skrajnych przypadkach nawet po kilkudziesięciu latach. W tego typu sprawach Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc firmom budowlanym (przed nieuzasadnionymi roszczeniami osób chcących wykorzystać określone sytuacje), a także osobom które rzeczywistej szkody doznały. Najważniejsze o czym trzeba pamiętać, to fakt, że wskazana wyżej uchwała Sądu Najwyższego ma zastosowanie do wszystkich rodzajów umów.