Wspieramy Twój biznes

Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Mach specjalizuje się w usługach na rzecz przedsiębiorców, niezależnie od formy prawnej prowadzonego biznesu.

Ponadto w obszarze działań Kancelarii znajdują się również usługi na rzecz klientów indywidualnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, cywilnego, karnego oraz administracyjnego.


Obsługa firm

Przedsiębiorcom świadczymy usługi prawne w następującym zakresie:

 • wydawanie opinii prawnych we wszystkich sprawach związanych ze stosowaniem prawa w Polsce,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu cywilnym (w sądach powszechnych oraz w Sądzie Najwyższym), administracyjnym i przed innymi organami orzekającymi,
 • zastępowanie przed organami administracji rządowej i samorządowej,
 • nadzór i prowadzenie windykacji roszczeń,
 • przygotowywanie oraz weryfikowanie umów typowych i nietypowych, zawieranych w bieżącej działalności przedsiębiorstwa,
 • obsługa prawna procesów inwestycyjnych, w tym negocjowanie umów,
 • bieżąca obsługa korporacyjna spółek,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu prawa.

Obszary prawa

Usługi świadczone przez Kancelarię dotyczą w szczególności:

 • prawa spółek handlowych – m.in.: zakładanie i rejestrowanie spółek, sporządzanie umów oraz statutów spółek, obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, obsługa zarządów spółek, łączenie spółek, przekształcenia spółek, likwidacje spółek, tworzenie projektów uchwał w zakresie wynikającym z kodeksu spółek handlowych;
 • postępowania cywilnego – m.in. reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi, sporządzanie pozwów, pism procesowych, w tym apelacji i skarg kasacyjnych, prowadzenie spraw procesowych;
 • prawa cywilnego – m.in.: sporządzanie umów nazwanych i nienazwanych oraz opiniowanie umów, sporządzanie opinii i informacji prawnych we wszystkich sprawach z zakresu prawa;
 • prawa administracyjnego – m.in.: odwołania od decyzji organów administracyjnych, reprezentowanie klientów przed sądami administracyjnymi;
 • windykacji sądowej – m.in.: przygotowanie pozwów w postępowaniu nakazowym, upominawczym i zwykłym, współpraca z komornikami, nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym;
 • prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej – m.in.: tworzenie umów z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, sporządzanie opinii prawnych;
 • prawa pracy – m.in.: sporządzanie regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, umów o pracę, kontraktów menedżerskich, wypowiedzeń umów o pracę, odwołań od wypowiedzeń umów o pracę, umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy i po jego ustaniu, pozwów z zakresu prawa pracy.

Oferujemy również doradztwo i wsparcie w zakresie zatrudniania obcokrajowców w Polsce, w szczególności pracowników z Ukrainy, Rosji i Białorusi. W skład zespołu Kancelarii wchodzi osoba płynnie posługująca się językami: angielskim, ukraińskim i rosyjskim, posiadająca kompleksową wiedzę w zakresie legalizacji pobytu obcokrajowców w Polsce.


Formy obsługi prawnej firm

Kancelaria świadczy obsługę prawną przedsiębiorców w różnych formach.

Na podstawie jednorazowego zlecenia do konkretnej sprawy – ten rodzaj współpracy obejmuje doraźną pomoc w rozwiązywaniu konkretnych problemów prawnych powstających w toku prowadzenia działalności przez podmioty gospodarcze, w tym reprezentacjaęw postępowaniach sądowych oraz administracyjnych. Ten model współpracy ma zastosowanie przy współpracy z klientami, którzy nie są zainteresowani stałą obsługą, a potrzebują specjalistycznej pomocy prawnej. Rozliczenie zleceń doraźnych następuje w oparciu o negocjacyjny system cen.

Na podstawie stałej umowy zlecenia obsługi prawnej – ten rodzaj współpracy obejmuje stałą obsługę prawną, wycenioną miesięczną stawką ryczałtową, która jest kwotą stałą, niezależną od ilości czasu poświęconego na obsługę prawną. Kwota ryczałtu uzależniona jest od zakresu i czasu poświęconego na obsługę prawną i negocjowana indywidualnie z klientem.

Na podstawie umowy zlecenia obsługi prawnej, obejmującej wynagrodzenie godzinowe – ten rodzaj obsługi prawnej obejmuje obsługę prawą wycenioną za każdą godzinę pracy radcy prawnego lub pracownika Kancelarii.

Ponadto umowa z klientem może przewidywać, że radca prawny otrzyma dodatkowe wynagrodzenie za pozytywny wynik sprawy, tj. success fee w wysokości od 5% do 15% wygranej i wyegzekwowanej od przeciwnika procesowego należności.

Wynagrodzenie rozliczane jest na podstawie faktury VAT, powiększane o podatek VAT w obowiązującej wysokości.